Trung tâm Bồi dưỡng ngắn hạn
Trường ĐH Mở Hà Nội

Giới thiệu

Trung tâm Bồi dưỡng ngắn hạn – Trường ĐH Mở Hà Nội được thành lập với với tính chất của đơn vị tự hạch toán nhằm cung cấp các khóa đào tạo ngắn hạn, hợp tác đào tạo (đào tạo theo hợp đồng) và cung cấp các dịch vụ hỗ trợ đào tạo góp phần thực hiện nhiệm vụ mở cơ hội học tập cho mọi người, đáp ứng nhu cầu đa dạng của đào tạo trong bối cảnh mới.

Các lĩnh vực hoạt động của Trung tâm bao gồm:

Tin tức chung

Tin tức chung